Strategia privind digitalizarea educației din România 2021-2027

DE CE?

Adaptarea sistemului de educație și formare la evoluția tehnologică reprezintă un proces complex, necesar pentru pregătirea și perfecționarea resurselor umane și element esențial al dezvoltării, modernizării și inovării societății. Utilizarea noilor tehnologii digitale este calea directă pentru a face școala mai atractivă pentru elevi, mai adaptată nevoilor și stilului lor de viață, mai eficientă în a dezvolta competențe, generând educație pe tot parcursul vieții.

În prezent, este din ce în ce mai evident impactul transformării digitale asupra societății și a pieței muncii, precum și asupra sistemelor de educație și formare. Din această perspectivă, transformarea digitală în educație este determinată de progresele în materie de conectivitate, utilizarea pe scară largă a dispozitivelor și a aplicațiilor digitale, nevoia de flexibilitate individuală și cererea acută de competențe digitale.

Criza „Covid-19” a reconfigurat practicile educaționale de la interacțiunea „față-în-față” la mediul online, aspect care a generat o serie de reflecții care au pus în centrul atenției faptul că predarea, învățarea și tehnologia emergentă nu mai pot fi considerate disparat, ci conturează, holistic, viitorul educației digitale.

Acest aspect a evidențiat rolul educației digitale ca obiectiv-cheie pentru predarea-învățarea-evaluarea de înaltă calitate, accesibilă și favorabilă incluziunii, precum și necesitatea unei abordări strategice privind dobândirea competențelor digitale pe tot parcursul vieții, pentru toți actorii implicați.

În această perioadă, „predarea-învățarea” s-a mutat preponderent în mediul online, iar provocările cu care s-au confruntat școlile din România au fost legate de:

 • Lipsa de predictibilitate;

 • O rețea școlară eterogenă, cu un puternic decalaj digital între unitățile de învățământ;

 • Competențe digitale insuficient dezvoltate pentru organizarea eficientă a procesului didactic în mediul online;

 • Acces redus la tehnologie și conectivitate redusă la internet;

 • Posibilitățile reduse ale familiilor în a acorda sprijin beneficiarilor educației, copiii, pentru participare la lecții online.

În prezent, abordarea integrată a tuturor aspectelor digitalizării serviciilor publice, inclusiv în domeniul educației, este asigurată de prevederile Strategiei Naționale pentru Agenda Digitală România 2020.

Deși România dispune de conectivitate la internet cu o largă acoperire, încă sunt necesari pași pentru asigurarea tuturor resurselor și a unui cadru integrat pentru acces la o educație de calitate în era digitală.

PRIORITĂȚI

Propunem un apel la acțiune pentru o cooperarea mai strânsă cu toți stakeholderii pentru a genera o Școală Modernă, Accesibilă, bazată pe Resurse și Tehnologii digitale - ”SMART-Edu pornind de la următoarele priorități:

 1. Accesibilitate - asigurarea infrastructurii digitale și a tehnologiilor emergente pentru acces la o educație incluzivă și de calitate;

 2. Conectivitate dezvoltarea competențelor digitale pentru tranziția digitală către o societate competitivă, centrată pe dezvoltare durabilă, echitate socială și reziliență; alfabetizarea digitală și combaterea dezinformării; utilizarea resurselor educaționale deschise;

 3. Comunitate consultarea și implicarea stakeholderilor;

 4. Ecosistem educațional digital crearea unui mediu educațional digital de înaltă performanță respectând etica digitală, protecția datelor personale, securitatea cibernetică, analiza datelor ș.a.;

 5. Inovare utilizarea tuturor resurselor și a tehnologiilor digitale /emergente, stimularea creativității și a spiritului antreprenorial;

 6. Sustenabilitate asigurarea predictibilității pe termen mediu și lung, prin cooperare inter-sectorială, pentru educație de calitate și o economie verde și digitală.

Direcții de acțiune ale Strategiei SMART-Edu

  1. Dezvoltarea de competențe digitale la toate nivelurile de învățământ cross-curricular, prin discipline de specialitate, prin activități formale și non-formale;

  2. Susținerea formării digitale inițiale și continue a cadrelor didactice;

  3. Îmbunătățirea infrastructurii digitale pentru reducerea decalajelor de conectivitate (conectare la internet, creare de rețele interne, dotare cu echipamente, asigurare suport tehnic);

  4. Stimularea unităților și instituțiilor de învățământ pentru oferte educaționale cu specializări și calificări digitale adecvate meseriilor viitorului;

  5. Realizarea de instrumente educaționale digitale, încurajarea inovării pentru adaptarea unor soluții educaționale creative, interactive, centrate pe elevi;

  6. Crearea de Resurse Educaționale Deschise atractive;

  7. Dezvoltarea și multiplicarea parteneriatelor public-private prin participarea la rețele digitale, inclusiv cu organisme europene și internaționale;

  8. Schimb de bune practici pe platforme educaționale locale, naționale de e-learning, respectiv pe platforme internaționale (SELFIE, e-Twinning, s.a.);

  9. Încurajarea și promovarea inițiativelor privind siguranța online, protecția datelor, igiena cibernetică, etica IT;

  10. Dezvoltarea cadrului de previziune strategică pentru economia verde și adaptarea la meseriile viitorului.

Alinierea la agenda europeană privind digitalizarea educației

Strategia pentru digitalizarea educației – S.M.A.R.T.- Edu își propune a fi ancorată în următoarele inițiative și programe europene, care susțin rolul tehnologiei digitale în dezvoltarea sistemelor de educație și formare:

 • Comunicarea Comisiei Europene privind noul Plan de acțiune pentru Educația digitală 2021-2027”Resetting Education and Training for the Digital Age” ;

 • Comunicarea Comisiei Europene privind crearea unui Spațiu European al Educației până în anul 2025;

 • Noua Agenda Europeană a Competențelor pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență;

 • Recomandarea Consiliului privind educația și formarea profesională pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență;

 • Recomandarea UNESCO privind resursele educaționale deschise.

CUM FACEM?

Promovarea priorităților și a direcțiilor de acțiune subsecvente se bazează pe respectarea următoarelor principii, care pun în centrul acțiunii principalii beneficiari - copiii și tinerii: acces egal, echitate, incluziune, personalizarea învățării și dobândirea de competente digitale, dezvoltare durabilă, calitate, reziliență, economie verde.

Având în vedere impactul transformării digitale asupra sistemului de educație și formare, precum și așteptările societății privind reconfigurarea digitală a educației, Ministerul Educației și Cercetării lansează, pe baza unui document concept, procesul de consultare publică cu toți stakeholderii.

CE VOM CONSTRUI ÎMPREUNĂ?

 • Un sistem de educație flexibil, digitalizat, adaptabil, de calitate, capabil să răspundă provocărilor și să genereze schimbarea;

 • Cetățeni activi, bine integrați pe piața muncii din perspectiva utilizării tehnologiilor digitale;

 • Creștere economică sustenabilă, bazată pe meserii ale viitorului;

 • Valorificarea oportunităților de dezvoltare digitală în domeniul educației şi formării profesionale pentru o societate digitală și o economie verde;

 • Consolidarea rezilienței și predictibilitatea funcțională a sistemului de educație în era digitală.